Algemene huurvoorwaarden Ape-ro


Algemene huurvoorwaarden


Onder verhuurder wordt verstaan : APE-RO

Onder huurder wordt verstaan : Ondergetekende

Onder het gehuurde goed wordt verstaan : APE-RO met alle toebehoren zoals vermeld op de overeenkomst.

 

Art.1

De huurder wordt geacht het gehuurde goed in goede staat te hebben ontvangen.

De verhuurder wordt geacht het gehuurde goed in goede staat te hebben afgeleverd, geïnstalleerd en met een duidelijke handleiding voor de werking van het gehuurde goed.

 

Art.2

De huurder verklaart kennis te hebben genomen van de huurvoorwaarden.

 

Art.3

De huurder moet minimum 18 jaar zijn.

De huurder moet zich bij het afleveren van het gehuurde goed legitimeren met een geldige identiteitskaart en/of rijbewijs.

 

Art.4

De huurder verklaart om op een verantwoorde manier met het gehuurde goed om te gaan.

De huurder zal het goed als een goede huisvader beheren en het in overeenstemming met zijn bestemming gebruiken. In geen geval mag de huurder zich met de APE-RO op openbaar domein verplaatsen of zelf rijden.

 

De verhuurder houdt zich het recht voor om te allen tijde, na vermeend misbruik, het gehuurde goed zonder restitutie van huurgelden terug te vorderen.

De verhuurder heeft het recht de overeenkomst in geval van bijzondere weersomstandigheden te annuleren, en dit zonder kosten, wanneer de verhuurder van oordeel is dat de veiligheid van het gehuurde goed in het gedrang komt. De eventueel gestorte waarborg wordt dan ook geheel teruggestort aan de huurder binnen een periode van 7 dagen.

 

Art.5

De huurder dient het totale bedrag van de borgsom ten bedragen van 300,00  EUR voldaan te hebben, minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan de verhuurdatum op rekeningnummer : BExx

Deze waarborg krijgt de huurder terug na de huurperiode, op voorwaarde dat het gehuurde goed in dezelfde staat als bij ontvangst, teruggebracht wordt.

De huurder geeft de verhuurder het recht het bedrag voor eventuele schade te verrekenen met de gestorte waarborg, onverminderd het recht van verhuurder op een aanvullende schadevergoeding.

 

Art.6

Bij het exploiteren van het gehuurde goed op openbaar domein dient de huurder de APE-RO te allen tijde vast te maken met een wettelijk goedgekeurd veiligheidsslot aan een vast punt.

De huurder is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde goed ten gevolge van diefstal of eender welke andere oorzaak, al of niet veroorzaakt door de huurder zelf of door Derden.

In geval van schade dient de huurder de verhuurder hiervan binnen de 3 uur te verwittigen en dient ter plekke een schadeformulier ingevuld te worden.

De huurder zal de kosten die voortvloeien uit de herstelling of vervanging van het gehuurde goed aan de verhuurder vergoeden.

Bij diefstal of vermissing is de huurder aansprakelijk voor de actuele waarde van het gehuurde goed, inclusief alle toebehoren. De huurderving is daarbij niet inbegrepen.

Bij het niet onmiddelijk voldoen van de totale kosten zijn niet alleen de kosten van de taxatie en schade, maar ook alle verhaalkosten voor rekening van de huurder. De huurder mag binnen een termijn van 72 uur een tegenexpertise laten verrichten door een beëdigd taxateur 'voertuigen'.

Art.7

Het gehuurde goed wordt op eigen risico gehuurd. De verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook ontstaan gedurende de huurperiode.

Een gepaste verzekering wordt ten stelligste aangeraden door de verhuurder. De huurder dient zich bij zijn verzekeringsagent te vergewissen over een adequate verzekeringsformule.

 

Art.8

Het is de huurder niet toegestaan om het gehuurde goed aan Derden in gebruik of onderhuur af te staan of om huurrechten geheel of gedeeltelijk aan Derden over te dragen.

 

Art.9

Bij een vroegtijdige terugbezorging blijft de volle huur gelden. Bij het te laat inleveren van het gehuurde goed wordt een extra daghuurprijs per laattijdige dag in rekening gebracht.

 

Art.10

Annuleringen door de huurder dienen minimaal 1 week van te voren schriftelijk te worden gemeld.

 

Verder naar huurovereenkomst.